Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
0
Poniedzialek: 
9

Wspieramy najlepszych II

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br.   ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II,  realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;

– w roku szkolnym 2017/2018 z trzech wybranych przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, język obcy nowożytny lub przedsiębiorczość uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;

– pochodzą z rodzin, w których przeciętny  miesięczny  dochód  uzyskany  w  roku 2017 na jednego członka rodziny  nie  przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region oraz w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 w Opolu   (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 204, 207 lub 208.

Do wniosku należy załączyć:

  • załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
  • załącznik nr 2 – oświadczenie o pobieraniu stypendium w ramach programu „Wspieramy najlepszych II”, w roku szkolnym 2017/2018;
  • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność  z oryginałem.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17  w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 207, 208  lub 204  do 29 czerwca br.,

lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.

Informacji udziela również pani Beata Wiśniewska

Dzisiaj 280 | Wczoraj 152 | Tydzień 1355 | Miesiąc 5997 | Ogólnie 371961

©2020 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu