Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
0
Poniedzialek: 
22

Program stypendialny Wspieramy najlepszych III

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

- w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;

- w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;

- pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Do wniosku należy załączyć:

  • załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;
  • w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

                Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION oraz w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 204, 207 lub 208.

Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 207, 208  lub 204  do 28 czerwca br., lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy,

tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.

Dzisiaj 74 | Wczoraj 279 | Tydzień 1716 | Miesiąc 3790 | Ogólnie 498591

©2021 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
facebook_page_plugin