Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
0
Poniedzialek: 
19
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota” w Opolu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole, na potrzeby przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w szkole w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenia (danych z dokumentów potwierdzających wykształcenie jeśli zostały załączone) posiadanych kwalifikacji, umiejętności językowych, miejsc pracy (danych ze świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia jeśli zostały dołączone), numer telefonu, adres e-mail, danych z listu motywacyjnego, jeśli został dołączony.

Wyrażam zgodę na przechowywanie powyższej dokumentacji przez okres dwóch lat od dnia złożenia na potrzeby przyszłych rekrutacji .

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@zse.opole.pl
3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    przeprowadzenia procesu naboru na wolne stanowiska pracy w szkole,
b)    zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez prowadzenie monitoringu.
5.    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, ul. Kościuszki 43, 45-063 Opole,
6.    dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia,
7.    posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9.    decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
10.    danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa,
11.    Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania planuje się dalsze przetwarzanie danych osobowych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

Powered by BreezingForms

Dzisiaj 3 | Wczoraj 94 | Tydzień 828 | Miesiąc 2529 | Ogólnie 143981

©2018 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu