Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
22
Jutro: 
28
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota” w Opolu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Wydział dla dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) stwarzają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Umożliwiają one zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia (zajęcia w godzinach popołudniowych, także w soboty, możliwość organizacji części zajęć teoretycznych w formie e-learningu itp.)

Szczegółowo warunki, organizację i tryb prowadzenia KKZ (oraz innych form kształcenia ustawicznego) określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.   w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej, możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
 
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:
 • szkoła podstawowa – w tym dawna, 8-letnia szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • zasadnicza szkoła zawodowa,
 • technikum,
 • liceum ogólnokształcące,
 • wyższa uczelnia
Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.
 
 Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (daje ono uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej) .
Zdobycie wszystkich kwalifikacji  składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia  (wykształcenie średnie) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu i dyplomu technika w danym zawodzie.
Na kwalifikacyjnych kursach istnieje  możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami itp.).
 
Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?
 
Absolwenci uzyskują:
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • po zdaniu egzaminu zawodowego (jest przeprowadzany w szkole, nieodpłatnie) możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego
 • dodatkowe kwalifikacje zawodowe, możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zwiększenie szans przy poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy
Istnieje także możliwość równoległego uzupełniania wykształcenia ogólnego w naszym  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, bardzo wysoką zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne.

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na dany kurs ma miejsce w miesiącu wrześniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2018/2019 na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone  przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

 1. Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją - do 17 sierpnia 2018 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe  - 20 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
 3. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z podaniem najmniejszej liczby punktów uprawniających do przyjęcia lub podanie informacji o wolnych miejscach – 22 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
 4. Postępowanie uzupełniające - od 23 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.
 5. Ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe – 30 sierpnia 2018 r.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj)
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania - odbiór w sekretariacie od 18 sierpnia 2017 r.)

MIEJSCE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW:  sekretariat szkoły, pokój nr 18  (I piętro)

 • poniedziałek -  piątek w godz. 07.30 – 15.30

 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dostępny jest tutaj.

 

Słuchacze kursu będą  zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia, a podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  lub innego równorzędnego
 • świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
 • świadectwa ukończenia liceum profilowanego
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie
 • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym
 • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, w zakresie której organizowany jest KKZ

Symbol cyfrowy zawodu, w którym wyodrębniono tę kwalifikację

 

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono tę kwalifikację

Planowany termin rozpoczęcia KKZ

Planowany termin zakończenia KKZ

Kto może być uczestnikiem organizowanego KKZ

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na wykształcenie

 

dodatkowo:

-   absolwenci / pełnoletni uczniowie w zawodzie  technik 

    ekonomista,  którzy chcą dodatkowo  uzyskać zawód technika

    rachunkowości

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A36,   którzy chcą  

    uzyskać zawód technika   rachunkowości*

 

 

A.36

Prowadzenie rachunkowości

431103

 

 

 

 

Technik   rachunkowości

 

 

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A35,  którzy chcą  uzyskać

     zawód technika  ekonomisty*

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A65,   którzy chcą  

     uzyskać zawód technika   rachunkowości*

 

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

333906

Technik organizacji reklamy

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A26,   którzy chcą 

     uzyskać zawód technika  organizacji reklamy*

 

 

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

334306

Technik administracji

wrzesień  2017

 

listopad / grudzień 2018

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na  wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby ,  które  chcą  uzyskać zawód technika  administracji*

 

 

A.54

Przygotowywanie

materiałów graficznych do

procesu drukowania

 

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

wrzesień  2017

 

kwiecień / maj  2018

 

-   każda pełnoletnia osoba, bez względu na  wykształcenie

 

dodatkowo:

-   osoby mające potwierdzoną kwalifikację A25 oraz A55,   którzy

    chcą  uzyskać zawód technika  cyfrowych procesów graficznych*

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VI - liceum ogólnokształcące szkoła dająca wykształcenie średnie.

Szkoła Policealna Nr III dla Dorosłych - technik rachunkowości szkoła dająca wykształcenie średnie.

Dzisiaj 43 | Wczoraj 762 | Tydzień 806 | Miesiąc 10798 | Ogólnie 210861

©2019 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu