Szczęśliwy numerek:  
Dzisiaj: 
27
Jutro: 
13
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Publiczne Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota” w Opolu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Wydział dla dorosłych

Informacje ogólne o kursach zawodowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) stwarzają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Umożliwiają one zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia (zajęcia w godzinach popołudniowych, także w soboty, możliwość organizacji części zajęć teoretycznych w formie e-learningu itp.)

Szczegółowo warunki, organizację i tryb prowadzenia KKZ (oraz innych form kształcenia ustawicznego) określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.   w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej, możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
 
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:
  • szkoła podstawowa – w tym dawna, 8-letnia szkoła podstawowa,
  • gimnazjum,
  • zasadnicza szkoła zawodowa,
  • technikum,
  • liceum ogólnokształcące,
  • wyższa uczelnia
Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.
 
 Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (daje ono uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej) .
Zdobycie wszystkich kwalifikacji  składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia  (wykształcenie średnie) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu i dyplomu technika w danym zawodzie.
Na kwalifikacyjnych kursach istnieje  możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami itp.).
 
Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?
 
Absolwenci uzyskują:
  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  • po zdaniu egzaminu zawodowego (jest przeprowadzany w szkole, nieodpłatnie) możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego
  • dodatkowe kwalifikacje zawodowe, możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zwiększenie szans przy poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy
Istnieje także możliwość równoległego uzupełniania wykształcenia ogólnego w naszym  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, bardzo wysoką zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne.

Dzisiaj 291 | Wczoraj 588 | Tydzień 1424 | Miesiąc 6464 | Ogólnie 219950

©2019 Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu