Egzaminy zawodowe

Najważniejsze informacje

Najlepsze przygotowanie merytoryczne i praktyczne

Nauczyciele to egzaminatorzy CKE

Bardzo wysoka zdawalność egzaminów

Egzamin zawodowy - informacje ogólne

Egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019

Przystąpienie do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły (nie dotyczy to zdających egzamin według tzw. formuły 2017).

Harmonogram egzaminu

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany:

 • z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego,
 • na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Egzamin zawodowy umożliwia uzyskanie:

 • certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
 • dyplomu zawodowego technika – w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego (ukończenie technikum).

Egzamin zawodowy składa się:

 • z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
 • z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

  Zdający zdaje egzamin zawodowy, jeżeli uzyska: 

Bieżące informacje o egzaminie

Terminy egzaminu zawodowego w sesji styczeń 2023
Sprawdź termin

50% część teoretyczna

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.

75% część praktyczna

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Część praktyczna egzaminu trwa, w zależności od kwalifikacji, od 120 do 180 minut.

Sytuacje losowe

Zdający,  który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:

1) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo

2) przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej

przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jego rodziców.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi OKE nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.

Ewentualny sposób dostosowania warunków lub formy egzaminu do potrzeb i możliwości zdającego wskazuje Rada Pedagogiczna spośród możliwych sposobów określonych w Komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który spełnił inne warunki promocji, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna. Uczeń ten przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.

 

Ważne informacje <rozwiń>

Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do zadań i udzielonych odpowiedzi, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku (100%).

W przypadku:

 • stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego

lub

 • wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

lub

 • zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

Terminy egzaminu zawodowego w 2023 r.

Sesja czerwiec 2023

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2023 lato:  31 sierpnia 2023 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2023 lato:  po 08 września 2023 r.

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów:

 

1.

Część pisemna

DOWÓD OSOBISTY / LEGITYMACJA SZKOLNA

długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty

2.

Część praktyczna

DOWÓD OSOBISTY / LEGITYMACJA SZKOLNA

długopis z czarnym wkładem i inne w zależności od kwalifikacji (np. SPL.01, EKA.05 – kalkulator prosty)

 

Przed egzaminem

Zdający nie powinni przynosić na egzamin zbędnych rzeczy (w tym telefonów komórkowych, smartwatchy, których nie można wnosić na salę egzaminacyjną). 

Do szkoły każdy zdający zgłasza się najpóźniej 30 minut przed ustaloną  godzinią rozpoczęcia egzaminu i kieruje się do  odpowiedniego wejścia do szkoły (OBOWIĄZUJĄ DWA WEJŚCIA: główne od strony ul. Kościuszki  oraz  od boiska szkolnego).

Osoba, która spóźni się na egzamin, nie może już w żaden sposób być wpuszczona do sali egzaminacyjnej, jeżeli zdający rozpoczęli już pracę z arkuszem egzaminacyjnym i  zakończyły się czynności organizacyjne.

Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną.