Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych Publicznego Technikum nr 3 w Opolu na nowy rok szkolny 2022/2023. Wszystkich kandydatów do szkoły zapraszamy do sali nr 2 (Komisja Rekrutacyjna) na parterze szkoły w dni robocze do godziny 16. Terminarz rekrutacji i opis kierunków poniżej. 

Trwa rekrutacja na BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023:

– Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – EKA.05,

– Prowadzenie rachunkowości – EKA.07,

– Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – EKA.04.

Formularz podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy dostępny jest w sekretariacie szkoły. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Więcej informacji znajduje się w zakładce „Kursy dla dorosłych” na stronie internetowej naszej szkoły.

 

ZSEk rekrutacja do klasach pierwszych 2022/2023

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TERMINARZ REKRUTACJI

16 maja - 20 czerwca 2022 r.

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

24 czerwca - 13 lipca 2022 r.

Uzupełnienie wniosku

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

nie dotyczy

do 13 lipca 2022 r.

Weryfikacja wniosków

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do 13 lipca 2022 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

do 5 sierpnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 lipca 2022 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

do 12 sierpnia 2022 r.

20 lipca 2022 r.

WYNIKI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lipca 2022 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

15 sierpnia 2022 r.

16 maja - 22 lipca 2022 r.

Skierowanie na badania lekarskie

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja do 22 lipca 2022 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 3 sierpnia do 16 sierpnia 2022 r.

20 lipca - 28 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 17 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

29 lipca 2022 r.

WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

23 sierpnia 2022 r.

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Vulcan logo

Rekrutacja rozpocznie się od 16 maja 2022 r.

Informacje Kuratorium Oświaty w Opolu

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023