Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych Publicznego Technikum nr 3 w Opolu na nowy rok szkolny 2023/2024. Wszystkich kandydatów do szkoły zapraszamy do sali nr 2 (Komisja Rekrutacyjna) na parterze szkoły w dni robocze do godziny 16. Terminarz rekrutacji i opis kierunków poniżej. 

Trwa rekrutacja na BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024:

– Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – EKA.05,

– Prowadzenie rachunkowości – EKA.07,

– Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej – EKA.04.

Formularz podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy dostępny jest w sekretariacie szkoły. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Więcej informacji znajduje się w zakładce „Kursy dla dorosłych” na stronie internetowej naszej szkoły.

 

ZSEk rekrutacja do klasach pierwszych 2023/2024

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Kandydacie! Prosimy o wprowadzenie swoich osiągnięć ze świadectwa ukończenia szkoły do systemu rekrutacyjnego!

Vulcan logo

Aby założyć konto należy w menu z lewej strony wybrać „Zgłoś Kandydata”.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TERMINARZ REKRUTACJI

15 maja - 19 czerwca 2023 r.

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 26 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

23 czerwca - 10 lipca 2023 r.

Uzupełnienie wniosku

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

nie dotyczy

do 10 lipca 2023 r.

Weryfikacja wniosków

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10 lipca 2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

do 4 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do 12 lipca 2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

do 9 sierpnia 2023 r.

17 lipca 2023 r.

WYNIKI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

17 lipca 2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

11 sierpnia 2023 r.

15 maja - 18 lipca 2023 r.

Skierowanie na badania lekarskie

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja do 18 lipca 2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2023 r.

17 lipca - 21 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 11 sierpnia 2023 r. do 16 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00

24 lipca 2023 r.

WYNIKI REKRUTACJI

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

24 lipca 2023 r. do godz. 14.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

18 sierpnia 2023 r.

Informacje Kuratorium Oświaty w Opolu

Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024