Historia
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu
Dyrektorzy

Władysław Ziobro

W latach 1945-1951 dyrektor szkół, których sukcesorem jest ZSE w Opolu

W Dziale Kadr Kuratorium Oświaty w Opolu stwierdzono brak danych osobowych, nie sposób zatem przedstawić życiorysu pierwszego dyrektora. Z przekazanych informacji oraz szczątkowych zapisów w archiwalnej dokumentacji pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota" wynikają następujące fakty.

Władysław Ziobro był dyplomowanym komercjalistą, organizatorem szkolnictwa zawodowego w Opolu oraz pierwszym dyrektorem, a następnie nauczycielem szkół, które w latach 1945-1951 miały następujące nazwy:

  • Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie im. Tadeusza Kościuszki,
  • Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe,
  • Państwowe Zakłady Kształcenia Handlowego.
W roku szkolnym 1951/52 przeniósł się do Państwowej Zasadniczej Szkoły Mechanicznej w Krośnie.

Mgr Feliks Konieczyński

W 1951 roku dyrektor Technikum Handlowego, W latach 1957-1972 dyrektor Technikum Ekonomicznego.

Urodził się 14 grudnia 1908 roku w Jezierzycach, w Wielkopolsce. Studia magisterskie w zakresie filologii klasycznej ukończył w 1933 roku na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1933 roku w Miejskim Gimnazjum w Kartuzach, na Pomorzu. W roku 1936 został nauczycielem w Prywatnym Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. W okresie okupacji organizował i prowadził tajne nauczanie w Warszawie. W roku 1944 wywieziony został na roboty przymusowe do Niemiec.

W lutym 1945 roku podjął pracę w Państwowym Gimnazjum w Lublińcu. Od września 1945 roku był nauczycielem w I Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Opolu. W roku 1948 został powołany do tworzenia szkół przysposobienia przemysłowego w Krapkowicach, Tomaszowie Mazowieckim i Zgorzelcu. W roku 1951 wrócił do Opola i objął stanowisko dyrektora Technikum Handlowego.

Już w grudniu tegoż roku przeszedł do pracy w Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Opolu, pełnił funkcję naczelnika wydziału. Od 1953 do 1957 roku pracował na stanowisku dyrektora Technikum Przemysłu Materiałów Wiążących w Opolu.

W roku 1957 otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Technikum Ekonomicznego. Obowiązki te spełniał do dnia przejścia na emeryturę w 1972 roku.

Był zasłużonym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego, w latach pięćdziesiątych przez dwie kadencje sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZNP w Opolu, w latach 1959-1962 był członkiem Prezydium Zarządu Okręgu ZNP w Opolu.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL, Złotą Odznaką ZNP, odznaką ZNP Za Tajne Nauczanie 1939-1945.

Zmarł 11 listopada 1984 roku. Pochowany jest w Opolu.

Mgr Leontyn Stasiewicz

W latach 1950-1953 dyrektor Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Administracyjno - Handlowego w Sieradzu. Od 1953 do 1957 roku dyrektor Technikum Handlowego w Opolu.

Urodził się 25 sierpnia 1912 roku w Wołkowysku k. Grodna. Pracę zawodową rozpoczął w 1934 roku jako instruktor Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, prowadził zajęcia w Lidzie, Nieświeżu, Stołpcach i w Słonimie k. Grodna. W latach 1939-1941 był nauczycielem w Niepełnej Szkole Średniej w Nieświeżu.

Od 1942 do 1944 roku pracował jako kasjer w Oddziale Białoruskiego Banku w Nieświeżu. W roku 1944 wrócił do pracy w szkole średniej w Nieświeżu. W latach 1944-1946 służył w II Armii Wojska Polskiego.

W roku 1946 został pracownikiem Centralnego Zarządu Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

W 1947 roku przeszedł do pracy w Szkole Podstawowej w Sieradzu, a w 1950 roku otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Liceum Administracyjno - Handlowego w Sieradzu. W roku 1953, w związku z włączeniem sieradzkiej placówki do Technikum Handlowego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Opolu, objął stanowisko dyrektora opolskiej szkoły.

W roku 1957 został powołany do pracy w Technikum Przemysłu Materiałów Wiążących w Opolu. W roku szkolnym 1958/59 był nauczycielem w Technikum Weterynaryjnym w Kluczborku. W latach 1959-1960 pracował jako kierownik opolskiego oddziału Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Od 1960 roku związany był z Okręgowym Ośrodkiem Metodycznym w Opolu, gdzie pełnił kolejno obowiązki: kierownika Sekcji Szkół Przyzakładowych (1960-1964), kierownika Sekcji Języka Rosyjskiego (1964-1966), kierownika Zespołu Szkół Dokształcających Zawodowych (1966-1968). W roku 1968 wyjechał z Opola.

W trakcie pracy zawodowej ukończył w 1967 roku studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Mgr Edward Tomaszewski

W latach 1947-1949 dyrektor Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Handlowego Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego. Od 1951 do 1954 roku dyrektor Technikum Finansowego.

Urodził się 25 lipca 1902 roku we Lwowie.

Po ukończeniu Państwowego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie pracował od 1922 roku w szkolnictwie powszechnym w rodzinnym mieście. W trakcie pracy nauczycielskiej został absolwentem Wyższego Kursu Konserwatorium Muzycznego we Lwowie. Równocześnie studiował historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Studia ukończył w 1936 roku. Wcześniej przez rok pracował w Szkole Powszechnej w Rozdziałowicach (pow. Rudki, woj. lwow¬skie). W okresie 1923-1924 był nauczycielem Szkoły Powszechnej w Suchej k. Radomia. Od 1927 roku aż do wybuchu II wojny światowej związany był ze Szkołą Powszechną im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie. W tym okresie pisał liczne artykuły o tematyce historycznej. Książnica „Atlas" we Lwowie wydała jego powieść pt. Widmo niedźwiedzia. W roku 1939 został dyrektorem szkoły powszechnej, a następnie średniej we Lwowie.

W 1946 roku zamieszkał w Opolu. Początkowo pracował na sta¬nowisku zastępcy naczelnika Wydziału Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Opolu, ale już we wrześniu 1946 roku został nauczycielem matematyki w Państwowym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum Handlowym w Opolu, a potem zastępcą dyrektora tej szkoły. W lutym 1947 roku otrzymał nominację na stanowisko dyrektora tej placówki, przekształconej w Państwowe Zakłady Kształcenia Handlowego. W latach 1947-1949 otworzył i prowadził prywatną bibliotekę. Okres 1949-1951 to praca na stanowisku kierownika Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Opolu, przyczynił się do powstania Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej oraz szkoły muzycznej. W roku 1951 został dyrektorem Technikum Finansowego w Opolu. Od 1954 roku pracował w świetlicy szkolnej i w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu oraz uczył języka łacińskiego w eum Ogólnokształcącym w Opolu. Prowadził też kursy języka esperanto.

Jest autorem ważnych dla historii oświaty w naszym województwie artykułów publikowanych w czasopismach pedagogicznych.

Od 1921 roku był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, aktywnie działał w Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Okręgu ZNP w Opolu.

Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP.

Zmarł 25 listopada 1973 roku. Pochowany jest w Opolu.

Mgr Edmund Wiesiołek

W latach 1951-1954 dyrektor Technikum Pocztowego.

Urodził się 26 sierpnia 1903 roku w Czartowicach koło Prudnika.

Ukończył niemiecką szkołę po¬wszechną. Egzamin dojrzałości złożył w 1923 roku w niemieckim Seminarium Nauczycielskim w Głogówku. Pierwszą pracę podjął w Dzielnicowym Biurze Związku Polaków w Niemczech.

W latach 1923-1926 był nauczycielem w Publicznej Szkole Powszechnej w Rybniku, w województwie śląskim.

W roku 1926 zdał polski egzamin dojrzałości w Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach. W 1927 roku, po złożeniu egzaminu państwowego w Katowicach, zdobył pełne uprawnienia nauczycielskie. W latach 1927-1928 studiował na Wyższym Kursie Nauczycielskim w Poznaniu. Po jego ukończeniu pracował w następujących poznańskich placówkach oświatowych: Szkoła Powszechna nr 32 (1929 r.), Państwowe Seminarium Nauczycielskie (1929-1937), Państwowe Liceum Pedagogiczne (1937-1939). W roku 1934 otrzymał dyplom magistra pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. We wrześniu 1939 roku został powołany w szeregi Wojska Polskiego. Po zakończeniu wojny obronnej 1939 roku pracował do 1942 roku w Ubezpieczalni Społecznej w Poznaniu. Od 1942 roku przebywał w Krakowie, gdzie zatrudniony był w Miejskim Urzędzie Miar i Wag, jednocześniizował i prowadził tajne nauczanie.

W marcu 1945 roku wraz z grupą operacyjną „Śląsk Opolski" przybył do Opola i został pierwszym polskim inspektorem oświaty w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego.

W roku 1948 podjął pracę w Państwowych Zakładach Kształcenia Handlowego w Opolu. W 1951 roku otrzymał nominację na dyrektora Technikum Pocztowego w Opolu, pełnił tę funkcję do 1954 roku. W latach 1954-1957 był dyrektorem Technikum Łączności w Szczecinie. W 1957 roku wrócił do Opola i objął kierownictwo Technikum Przemysłu Budowlanych Materiałów Wiążących w Opolu. Od 1961 roku do przejścia na emeryturę w 1964 roku pracował na stanowisku kierownika Sekcji Pedagogiki w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Opolu.

Odznaczony został dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 24 marca 1972 roku. Pochowany jest w Opolu.

Janina Mierczyńska

W latach 1954-1957 dyrektor Technikum Finansowego.

Urodziła się 20 września 1906 roku w Białymstoku.

W roku 1928 ukończyła Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Białymstoku i podjęła pracę jako nauczycielka. W roku 1931 złożyła w Białymstoku egzamin państwowy dający pełne uprawnienia nauczycielskie. Do 1939 roku pracowała w szkołach powszechnych w województwach białostockim i nowogródzkim, w miejscowościach: Słomianka, Mońki, Jasionówka, Mosty, Skidel. W latach 1939-1945 przybywała w Zakopanem, gdzie organizowała i prowadziła tajne nauczanie. W roku 1945 pracowała jako nauczycielka, najpierw w Chochołowie na Podhalu, a następnie w Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu. W roku 1946 ukończyła w Łodzi kurs spółdziejczy i została skierowana do pracy w Szkole Przysposobienia Spółdzielczego w Opolu. W szkole tej pracowała do 1949 roku. Kolejnymi miejscami pracy były: Państwowe Zakłady Kształcenia Handlowego w Opolu (1949-1951), Technikum Finansowe w Opolu (1951-1957) i Technikum Ekonomiczne (1957-1967). Pracowała też w Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu (1951/52). W Technikum Finansowym w Opolu w latach 1951-1954 była zastępczynią dyrektora, a w 1954 roku została mianowana dyrektorką, funkcję tę sprawowała do rozwiązania szkoły w 1957 roku. W latach 1957-1961 oraz 1965-1966 kierowała Wydziałem dla Pracujących w Technikum Ekonomicznym w Opolu.

W roku 1955 złożyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu egzamin państwowy dla nauczycieli języka polskiego szkół średnich.

Na emeryturę przeszła w 1967 roku, jednak w niepełnym wymia¬rze godzin pracowała w macierzystej szkole do 1977 roku.

Odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką ZNP.

Zmarła w 1997 roku. Pochowana jest w Opolu.

Mgr Waleria Małachowska

W latach 1951-1956 dyrektorka Technikum Statystycznego.

Urodziła się w 1910 roku w Kołomyi (woj. stanisławowskie).

Pracę nauczycielską rozpoczęła w 1933 roku w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum im. Michaliny Mościckiej w Wadowicach.

W roku 1944 została wywieziona na roboty przymusowe do Austrii. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkała w Opolu. W roku 1947 została nauczycielką w Liceum Hotelarskim w Opolu. W roku 1951 objęła stanowisko dyrektora Technikum Statystycznego. Funkcję tę pełniła do końca istnienia szkoły, tj. do 1956 roku. W roku szkolnym 1956/57 pracowała w Technikum Ekonomicznym. W latach 1957-1958 była kierownikiem internatu Technikum Przemysłu Materiałów Wiążących w Opolu. W roku 1958 przeniosła się do Krakowa. Tam do 1970 roku pracowała na stanowiskach kierowniczych, początkowo w szkolnictwie podstawowym, następnie w Wydziale Oświaty Stare Miasto Kraków. Na emeryturę przeszła w 1970 roku.

Zmarła w 2001 roku. Pochowana jest w Krakowie.

Mgr Mieczysław Topola

W latach 1961-1973 dyrektor Technikum Ekonomicznego dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym.

Urodził się 9 października 1924 roku w Nowym Siole k. Drohobycza, w województwie lwowskim.

Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w Gimnazjum Przemysłowym w Drohobyczu, którą przerwał wybuch II wojny światowej. W latach 1941-1945 pracował w Drohobyczu w Rafinerii „Polmin" i Przedsiębiorstwie Handlu Detalicznego „Gostorg".

Egzamin dojrzałości złożył w 1947 roku w Liceum Handlowym w Kluczborku i kontynuował naukę w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1951 roku w Technikum Handlowym w Opolu bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów. W placówce tej od 1956 roku pełnił funkcję kierownika Wydziału dla Pracujących. W latach 1961-1973 był dyrektorem Technikum Ekonomicznego dla Pracujących z Wydziałem Za¬ocznym w Opolu. W roku 1973 został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu, funkcję tę sprawował doejścia na emeryturę w 1984 roku.

W trakcie pracy zawodowej uzyskał dyplom magistra ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (1964 r.), ukończył również Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli Szkół Zawodowych w Warszawie (1969 r.). Był także absolwentem Studium Podyplomowego Religioznawstwa i Filozofii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (l980 r.).

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 8 listopada 2002 roku. Pochowany jest w Opolu.

Mgr Bożena Nawarecka

W latach 1972-1973 dyrektor Liceum Ekonomicznego.

Urodziła się 27 października 1933 roku w Kamieńcu (powiat Brześć Litewski, woj. poleskie).

Po złożeniu egzaminu dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, podjęła w 1952 roku studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, zakończone w 1956 roku uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii, specjalisty w zakresie finansów i rachunkowości przemysłu.

Pracę nauczycielską rozpoczęła w 1957 roku w Technikum Ekonomicznym w Opolu jako nauczycielka przedmiotów ekonomicznych - księgowości i mechanizacji prac obrachunkowych. Wcześniej przez rok pracowała na stanowisku inspektora w opolskim Oddziale Narodowego Banku Polskiego. W roku 1960 ukończyła Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli Szkół Zawodowych w Warszawie. W latach 1967-1969 była dyrektorką Technikum Ekonomicznego w Nysie. W roku 1969 wróciła do Technikum Ekonomicznego im. Janka Krasickiego w Opolu, gdzie została mianowana zastępcą dyrektora. Na stanowisku tym pracowała do 1972 roku. W roku 1972 otrzymała powołanie na stanowisko dyrektorki Liceum Ekonomicznego im. Janka Krasickiego w Opolu, funkcję tę sprawowała do 1973 roku. Następnie do 1975 roku pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora nowo utworzonego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Od 1975 roku do 1987 roku była nauczycielką przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych. Po przejściu na emeryturę, co nastąpiło w 1987 roku, zatrudniona była w Zespole Szkół do 1993 roku jako nauczycielka w niepełnym wymiarze godzin.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła m.in. kursy dla nauczycieli księgowości i mechanizacji prac obrachunkowych (Warszawa 1964 r., 1967 r.), studium przedmiotowo-metodyczne rachunkowości i mecha¬nizacji prac obrachunkowych (Kraków 1980 r.).

Należy do zasłużonych działaczy Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jest wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału, przewodniczącą Komisji Wykładowców.

Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi.

Mgr Antoni Cięciel

W latach 1973-1975 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Urodził się 30 marca 1931 roku w Starym Sączu.

W roku 1950 złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu, po czym podjął studia polonistyczne w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu. Po ich ukończeniu został w 1953 roku nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu (obecnie Pu¬bliczne Liceum Ogólnokształcące nr l im. Mikołaja Kopernika).

W trakcie pracy zawodowej uzyskał dyplom magisterski z filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W latach 1963 - 1966 był dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu. W roku 1966 sprawował funkcję prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu. W ro¬ku 1967 przeszedł do pracy w administracji oświatowej, był inspektorem oświaty w Wydziale Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu.

W roku 1973 otrzymał nominację na stanowisko dyrektora nowo utworzonego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Funkcję tę sprawował do 1975 roku.

Od 1975 roku aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku pracował jako wizytator metodyk języka polskiego, a następnie doradca metodyczny w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu oraz w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Opolu. Po zakończeniu czynnej pracy zawodowej uczył w niepełnym wymiarze godzin języka polskiego w liceach ogólnokształcących w Opolu.

W trakcie pracy zawodowej ukończył studia podyplomowe z zakresu języka polskiego (Piotrków Trybunalski) i wiedzy o filmie (Koszalin). Był organizatorem i koordynatorem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w województwach opolskim i częstochowskim.

Należał do zasłużonych działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką ZNP.

Zmarł 14 listopada 2004 roku. Pochowany jest w Opolu.

Mgr Ryszard Sakowski

W latach 1975-1992 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Urodził się 27 listopada 1930 roku we Lwowie.

Pracę nauczycielską rozpoczął w 1954 roku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów polonistycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie - został nauczycielem w Liceum Pedagogicznym w Zgorzelcu. W latach 1957-1960 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora tej szkoły. W roku 1960 otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu.

Położył duże zasługi jako działacz rad narodowych, wieloletni radny Powiatowej Rady Narodowej w Zgorzelcu. W latach 1962-1974, pracując w organizacjach politycznych, był również nauczycielem języka polskiego zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin w Zespole Szkół Ekonomicznych i w Studium Kulturalno - Oświatowym w Opolu.

W roku 1964 uzyskał dyplom magistra filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W roku 1974 przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu, gdzie pełnił obowiązki starszego wizytatora.

W roku 1975 został powołany na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Funkcję tę sprawował aż do przejścia na emeryturę w 1992 roku.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP.

Mgr Halina Bilik

Od 1992 roku dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Urodziła się 14 kwietnia 1952 roku w Krotoszynie, w Wielkopolsce.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; po ukończeniu studiów na Wydziale Gospodarki Narodowej w zakresie finansów uzyskała w 1975 roku dyplom magistra ekonomii.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1975 roku na stanowisku samodzielnego ekonomisty w Fabryce Urządzeń Przemysłowych w Świdnicy. W roku 1976 została nauczycielką w Liceum Ekonomicznym w Świdnicy. Od 1979 roku pracą nauczycielską związana jest z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Opolu. W roku 1992, po wygraniu konkursu, została mianowana na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych. W roku 1997 decyzją Zarządu Miasta Opola otrzymała przedłużenie sprawowania funkcji dyrektora do 2002 roku, a następnie po ponownym wygranym konkursie została mianowana na stanowisko dyrektora do sierpnia 2007 roku.

W trakcie pracy zawodowej ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, m.in.:

  • Studium Podyplomowe Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1991 r.),
  • Kurs według programu TERM-IAE „Doskonalenie Zarządzania Oświatą" organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu (1997 r.),
  • Studium Pedagogiczne przy Uniwersytecie Opolskim (2001 r.).
oraz kursy:
  • „Planowanie doskonalenia nauczycieli" organizowany przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (2002 r.),
  • „Modele pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i europejskich" organizowany przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu (2002 r.),
  • „Ocenianie w Nowej Szkole" organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu (2002 r.).
W roku 2002 uczestniczyła w seminarium „Zarządzanie i organizacja w oświacie" prowadzonym w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. Jest też absolwentką kursu „Unia Europejska - proces integracji" prowadzonego przez Ośrodek Szkolenia i Doradztwa Europejskiego w Łodzi (2003 r.).
DO GÓRY
Created by Artur G. i Przemysław P., klasa 2a LP; 2006