Historia
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu
Historia i teraźniejszość szkoły

Krótka historia

Dzieje Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu rozpoczęły się w marcu 1945 roku, w obiektach szkolnych poniemieckiego Burggymnasium. Było to I Państwowe Gimnazjum i Liceum w Opolu.


W dniu 3 września 1945 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach zostało powołane do życia Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie oraz Kursy Handlowe dla Dorosłych. Nominację na stanowisko dyrektora szkoły otrzymał Władysław Ziobro (dyplomowany komercjalista) a zastępcami dyrektora byli w 1945 Wilhelm Jasiewicz i w 1945 – 1946 Edward Tomaszewski. Była to pierwsza ze szkół zawodowych w naszym mieście która miała swojego patrona - był nim Tadeusz Kościuszko. W czasie roku szkolnego przeprowadzili się do obszerniejszych pomieszczeń – w budynku przy ul. Kościuszki 39.

1946 -1497

W czerwcu 1946 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach przemianowało Kursy Maturalne dla Dorosłych wchodzące w skład Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe im. Tadeusza Kościuszki. Taką nazwę szkoły miała do 1 września 1946 roku.

1947-1951

Kolejna reorganizacja miała miejsce 1 lutego 1947 roku. Szkoła zgodnie z Zarządzaniem Ministra Oświaty otrzymała nazwę: Państwowe Zakłady Kształcenia Handlowego. Dyrektorem naczelnym Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego został Władysław Ziobro. W związku z potrzebami zgłaszanymi przez instytucje państwowe i spółdzielcze dyrekcja szkoły zorganizowała dwa pięciomiesięczne kursy biurowości i dwa również pięciomiesięczne kursy maszynopisania.

1945-1950

Na mocy zarządzenia Ministra Oświaty z dniem 1 września 1945 roku otwarto w Opolu Państwową Szkołę Przysposobienia Spółdzielczego I - go stopnia. Była to szkoła jednoroczna, decyzję o jej ukończeniu przez uczniów podejmowała Rada Pedagogiczna, wydająca świadectwo stwierdzające uzyskanie kwalifikacji do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach spółdzielczych. Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był Włodzimierz Hasiec. Szkoła zakończyła swoją działalność w 1947 roku, bowiem powołano do życia Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Spółdzielcze.

1951 - 1957: Technikum Resortowe

Dnia 17 sierpnia 1951 roku została zamknięta działalność Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego i powołane w ich miejsce czterech samodzielnych szkół – techników. Były to:
 • Technikum Handlowe, podległe Ministerstwu Handlu Wewnętrznego, dyrektor mgr. Feliks Konieczyński.
 • Technikum Finansowe, podległe Ministerstwu Finansów, dyrektor mgr. Edward Tomaszewski.
 • Technikum Pocztowe, podległe Ministerstwu Poczt i Telegrafów, dyrektor mgr. Edmund Wiesiołek.
 • Technikum Statyczne, podległe Głównemu Urzędowi Statycznemu, dyrektor mgr. Waleria Małachowska

1957 - 1973: Technikum i Liceum Ekonomiczne

Z dniem 1 września z połączenia Technikum Handlowego, Technikum Finansowego oraz Technikum Statycznego utworzono nową jednostkę oświatową – Technikum Ekonomiczne. Nowa szkoła rozpoczęła pracę w nowym budynku szkolnym przy ulicy Kościuszki 43. Technikum Ekonomiczne z trzema następującymi wydziałami:
 • Młodzieżowy
 • Dla pracujących
 • Zaoczny
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa


1973 - 1996: Zespół Szkół Ekonomicznych

1973 – 1975

Od 1 września 1973 roku został powołany Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu. W skład Zespołu weszły następujące szkoły:
 • Liceum Ekonomiczne im. Janka Krasickiego
 • Liceum Zawodowe
 • Policealne Studium Zawodowe
 • Technikum Ekonomiczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym i Wieczorowym

1975 - 1978

Duże zmiany w Zespole Szkół Ekonomicznych dokonały się w roku 1975/76. Z pracy zrezygnowała duża część grona pedagogicznego i zmienił się dyrektor i jego zastępcy. Zmianie uległa także nazwa szkoły dla dorosłych, od nowego roku szkolnego stała się Liceum Ekonomicznym dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym.

W 1975 roku wprowadzono także Kodeks Ucznia odczytywany był przez młodzież przede wszystkim jako zbiór praw, a nie praw i obowiązków.

1978 - 1985

Kolejny rok szkolny 1979/80, przyniósł istotną zmianę w organizacyjną, decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu uruchomiona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa (od 1979 roku) przygotowująca do zawodu sprzedawcy, szkołę tę włączono w skład Zespołu; a także otwarta została Szkoła Przysposabiająca do Zawodu. Natomiast w Liceum Ekonomicznym młodzieżowym reaktywowano specjalność eksploatacja poczty. Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły była uroczystość jubileuszu mgr. Alojzego Wareckiego, najstarszego nauczyciela Zespołu obchodzącego 80 – lecie urodzin, 60 - lecie nauczycielskiej pracy, związanego przez 40 lat z kształceniem kadr ekonomicznych w Opolu.

1985 -1996

Z dniem 1 września 1985 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu zostały powołane do życia dwie nowe szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych:
 • Liceum Administracji Państwowej (na podbudowie szkoły podstawowej)
 • Policealne Studium Administracji Państwowej (na podbudowie liceum ogólnokształcącego)
Ważnym wydarzeniem w życiu Zespołu Szkół Ekonomicznych było zorganizowanie 22 listopada 1990 roku sesji popularnonaukowej z udziałem pracowników naukowych opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Instytutu Śląskiego, na którym nauczyciele i młodzież zadecydowali o uchyleniu decyzji Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z Warszawy z 25 lipca 1968 roku o nadaniu Technikum Ekonomicznemu imienia Jana Krasickiego.


1996 - 2005: Zespół Szkół Ekonomicznych

Nowy okres działania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu wyznacza się na 28 listopada 1996 roku.

W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Opolszczyzny, którego wyniki ogłosiła 28 kwietnia 2005 roku „Nowa Trybuna Opolska”, wśród 48 szkół zawodowych województwa Opolskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” została sklasyfikowana na V miejscu.

Przy ustaleniu miejsc brano pod uwagę 10 wskaźników, m. in. wyniki maturalne w roku 2003/2004, udział w konkursach i olimpiadach krajowych. W kategorii szkół najchętniej wybieranych przez uczniów Zespół Szkół zajął I miejsce, a w organizacji zajęć pozalekcyjnych – II miejsce.

Schemat organizacyjny szkoły: 1945 – 2005

Patronat Generał Stefan Rowecki „Grot”

W roku 2004 – 27 września, w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego, Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał imię Generała Stefana Roweckiego „Grota”. Uroczystości nadania imienia zakończyła dwuletni okres przygotowań, rozpoczęty we wrześniu 2002 roku powołaniem Szkolnej Komisji ds. Nadania Imienia.

Rowecki Stefan,
pseudonimy Grot, Grabica, Rakoń, Kalina (1895-1944), generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny ZWZ-AK w latach 1940-1943. Przed I wojną światową członek konspiracyjnego harcerstwa. Od 1913 należał do Polskich Drużyn Strzeleckich.

Uroczysty koncert w dniu nadania Zespołowi Szkół Ekonomicznych imienia Generała Stefana Roweckiego „Grota”, 27 września 2004 roku występuje chór Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach.DO GÓRY
Created by Artur G., klasa 2a LP; 2006