Historia
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu

Wstęp

Powstałe w 1945 roku Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie im. Tadeusza Kościuszki w Opolu drogą wielokrotnych przekształceń osiągnęło obecny wymiar nowoczesnej placówki oświatowo - wychowawczej znanej na Śląsku Opolskim i w innych regionach kraju z wybitnych osiągnięć uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników związanych z tą szkołą.

Ze względu na mnogość szkolnych dokonań, na bardzo wielu polach - trudną znaleźć podobną szkołę o tak masowym - szczególnie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku o ruchu turystyczno - krajoznawczym, jako że uczniowie przemierzali pod opieką swoich wychowawców pieszo, rowerami, koleją dosłownie całą Polskę, docierali do najpiękniejszych miejsc w kraju, a dzisiaj tę piękną pasję kontynuują także przez współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami za granicą.

Sławny szkolny chór żeński w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przynoszący szkole i miastu wiele splendoru, znaczące osiągnięcia wychowanków i wychowawców we wpółzawodnictwie ochotniczych hufców pracy oraz indywidualne sukcesy innowwacyjne i eksperymenty pedagogiczne - to wszystko sprawiło i nadal sprawia, że o Zespole Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota" mówi się z najwyzszym szacunkiem i uznaniem.

Podziękowania

W roku 2005 mija 60 rocznica istnienia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Ten piękny jubileusz sprzyja rozważaniom na temat rozwoju szkoły i jej znaczenia dla absolwentów i powojennej oświaty zawodowej na Śląsku Opolskim. Prześledzenie historii szkoły od 1945 roku do chwili obecnej ukazuje liczne przeobrażenia organizacyjne i jej stały rozwój. Na przestrzeni tych lat istotne zmiany dotyczyły powoływania nowych typów szkół w systemie dziennym i wieczorowym. Dięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektoró poszczególnych typów szkół i trosce o jak najlepsze kształcenie mury szkoły opuszczały kolejne pokolenia przyszłych specjalistów mających wpływ na kształtowanie rzeczywistości naszego kraju.

Od samego początku szkoła wychowywała w oparciu o uniwersalne wartości: mądrość, dobro, sprawiedliwość i uczciwość. Przygotowywała młodzież do nieustannej pracy nad sobą i dokonywała trudnych wyborów życiowych. Naanie szkole imienia Gen. Stefana Roweckiego stanowi kontynuację tradycji wypracowanej przez sześćdziesiąt lat codziennej w codziennej, pełnej oddania pracy nauczycieli.

Obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych, zgodnie ze zmianami w gospodarce, kształci specjalistów w zakresie: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, finansów i rachunkowości, eksloataci pocztowo - telekomunikacyjnej i technik handlowiec. Troskę o jakość kształcenia odzwierciedla nie tylko nowoczesna baza dydaktyczna, ale i organizacja procesu nauczania, w którym uwzględniono praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne ze współpracującymi ze szkołą przyszłymi pracodawcami: Pocztą Polską, Telekomunikacja Polską S.A., Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i bankami.

Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna poprzez prowadzenie różnych zajęć pozalekcyjnych, organizację imprez szkolnych, realizowanie Programu Socrates - Comenius i wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech i Czechach przygotowuje absolwentów do swobodnego funkcjonowania w nowoczesnym, nieustannie zmieniającym się świecie. Dzięi temu młodzież może podejmować ambitne wyzwania na polskim i europejskim rynku pracy.

Dziękuję Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i wszystkim sojusznikom szkoły za ogromne zaangażowanie w działania sprzyjające rozwojowi uczniów i szkoły, a tym samym wpływanie na jej prestiż w środowisku.

Życzę Państwu wiele radości z codziennej pracy i pięknych sukcesów, a młodzieży, by z dumą z powodu ukończenia Zespołu Szkół Ekonomicznych i wiarą w przyszłość zmierzała do wytyczonych celów.

Wojewoda Opolski:
Elżbieta Rutkowska

DO GÓRY
Created by Artur G. i Przemysław P., klasa 2a LP; 2006