Historia
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu
Instytucje szkolne

Szkolny chór dziewczęcy

Pierwszy ślad istnienia szkolnego chóru żeńskiego znaleźć można w sprawozdaniu rocznym – obejmującym rok szkolny 1947/48 – dyrekcji Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego w Opolu. Opiekunem był nauczyciel muzyki Zygmunt Zalewski. W czerwcu 1961 roku chór wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych, gdzie zajął wysokie trzecie miejsce. Wielokrotnie chór szkolny zdobywał najwyższe laury w wojewódzkich przeglądach zespołów artystycznych. A w 1981 roku chór zaprzestał działalności.

Samorząd szkolny

Pierwsza szkolna organizacja samorządowa, zwana Gminą szkolną, zawiązała się 1 grudnia 1945 roku w Państwowym Gimnazjum Handlowym. W jej skład wchodziły zarządy gmin klasowych, przewodniczący innych organizacji szkolnych oraz demokratycznie wybrany spośród całej młodzieży trzyosobowy zarząd ogólny. A zatem samorządność uczniowska nawiązywała do pięknych tradycji oświatowych, spełniający funkcję organizatora i koordynatora pracy innych szkolnych stowarzyszeń, aktywnie uczestnicząc w codziennym życiu swojej szkoły. Pierwszym opiekunem Gminy szkolnej był mgr. Kazimierz Federowicz.

Związek Harcerstwa Polskiego

Pierwsza drużyna harcerska składała się z 17 dziewcząt, uczennic Gimnazjum Handlowego. Utworzona została jesienią 1945 roku. Opiekunką była mgr Halina Rogowska. W roku 1946 zawiązała się męska drużyna harcerska licząca 12 członków. Opiekunem harcerzy został mgr. Kazimierz Fedorowicz.

Rok później połączono obie drużyny i podzielono na cztery zastępy. Drużyna otrzymała imię Andrzeja Małkowskiego, jednego z twórców harcerstwa na ziemiach polskich kierownika pierwszego kursu skautowskiego w 1911 roku we Lwowie. Potem jeszcze zmieniała parę razy imię np. Na Walentyny Tiereszkowej (w 1961 r radzieckiej astronautki), Tytusa Chałubińskiego (lekarza – społecznika, przyrodnika).

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Wśród organizacji młodzieżowych na czoło wybijało się Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. W pierwszych latach istnienia szkoły do obowiązków członkiń Koła należało zapewnienie pierwszej pomocy potrzebującym, ponieważ nie było jeszcze w tym czasie opieki lekarskiej w szkole. Członkinie koła systematycznie doskonaliły swoje umiejętności samarytańskie, prowadziły apteczkę, a na obozach wędrownych i wycieczkach sprawowały opiekę medyczną.

Stopniowo, wraz z rozwojem szkoły, zanikały stosowane dotychczas formy pracy. W ich miejsce pojawiały się nowe. Na szczególne podkreślenie zasługuje propagowanie akcji honorowego krwiodawstwa oraz uwrażliwianie młodzieży na konieczność spieszenia z pomocą ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ogłoszono „ Pogotowie Życzliwości”, w każdym roku obejmowały opiekę – współpracując z innymi organizacjami szkolnymi.

Biblioteka szkolna

Początki biblioteki szkolnej były bardzo skromne. Księgozbiór Państwowych Zakładów Kształcenia Handlowego liczył w 1947 roku 536 tomów, z biblioteki korzystało ok. 200 uczniów. Jednak dopiero od czasu powstania Technikum Ekonomicznego, którego księgozbiór osiągnął wkrótce wielkość 12 tysięcy woluminów, biblioteka szkolna stała się rzeczywiście ważnym ogniwem procesu edukacyjnego.

W roku 2004/2005 zbiory biblioteki szkolnej liczą prawie 25 tysięcy woluminów książek. Księgozbiór służy przede wszystkim uczniom, korzystają z niego również nauczyciele. Do podstawowych form pracy prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarzy zaliczyć można lekcje biblioteczne. Średnio e ciągu roku odbywa się tutaj 80 lekcji bibliotecznych. Realizowane są na nich wybrane treści czytelniczej i medialnej ścieżki edukacyjnej.

DO GÓRY
Created by Artur G. i Przemysław P., klasa 2a LP; 2006