Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Trzy tytuły technika w 5 lat – zawodowa roszada dla ambitnych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) stwarzają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Umożliwiają one zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia (zajęcia w godzinach popołudniowych, także w soboty, możliwość organizacji części zajęć teoretycznych w formie e-learningu itp.)

Szczegółowo warunki, organizację i tryb prowadzenia KKZ (oraz innych form kształcenia ustawicznego) określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Nauka na KKZ jest bezpłatna!

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej, możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:

 • szkoła podstawowa – w tym dawna, 8-letnia szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • zasadnicza szkoła zawodowa,
 • szkoła branżowa I oraz II stopnia
 • technikum,
 • liceum ogólnokształcące,
 • wyższa uczelnia

Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji.  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat zawodowy (daje on uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej) .
Zdobycie wszystkich kwalifikacji  składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia  (wykształcenie średnie) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu i dyplomu technika w danym zawodzie.
Na kwalifikacyjnych kursach istnieje  możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami itp.).

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Absolwenci uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • po zdaniu egzaminu zawodowego (jest przeprowadzany w szkole, nieodpłatnie) możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego
 • dodatkowe kwalifikacje zawodowe, możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zwiększenie szans przy poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy

Istnieje także możliwość równoległego uzupełniania wykształcenia ogólnego w naszym  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, bardzo wysoką zdawalność na egzaminach zawodowych, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne.

Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2021/2022

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych planowanych w roku szkolnym 2021/2022 dostępny jest tutaj.

 

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na dany kurs ma miejsce w miesiącu wrześniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2020/2021 na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone  przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

 1. Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją – do 20 sierpnia 2021 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe  – 23 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00.
 3. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych  na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z podaniem najmniejszej liczby punktów uprawniających do przyjęcia lub podanie informacji o wolnych miejscach – 23 sierpnia 2021 r. do godz. 13.30.
 4. Postępowanie uzupełniające – od 24 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.
 5. Ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe – 30 sierpnia 2021 r.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj)
 • dowód osobisty do wglądu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania – odbiór w sekretariacie od 20 sierpnia 2021 r.)

MIEJSCE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW:  sekretariat szkoły, pokój nr 18  (I piętro)

 • poniedziałek –  piątek w godz. 07.30 – 15.00

 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dostępny jest tutaj.

Słuchacze kursu będą  zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia, a podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  lub innego równorzędnego
 • świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
 • świadectwa ukończenia liceum profilowanego
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie
 • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym
 • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

Chcesz wiedzieć więcej?