Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Trzy tytuły technika w 5 lat – sztuka wyboru dla ambitnych

Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2022/2023

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na dany kurs ma miejsce w miesiącu wrześniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób). W przypadku braku wymaganej do rozpoczęcia kursu liczby osób, istnieje możliwość uruchomienia takiego kursu także od miesiąca stycznia kolejnego roku.

EKA.05

Prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.05

Prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK EKONOMISTA

EKA.07

Prowadzenie rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

EKA.04

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

TECHNIK EKONOMISTA

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2022/2023 na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu.

 1. Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją do 22 sierpnia 2022 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w dniu 23 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00.
 3. Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z podaniem najmniejszej liczby punktów uprawniających do przyjęcia lub podanie informacji o wolnych miejscach w dniu 23 sierpnia 2022 r. do godz. 13.30.
 4. Postępowanie uzupełniające od 24 sierpnia 2022 r. do 29 sierpnia 2022 r.
 5. Ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (druk do pobrania również w sekretariacie szkoły),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania będą do odbioru w sekretariacie od 23 sierpnia 2022 r.).

Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły, pokój nr 18 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.00.

Zwolnienie z części zajęć

Słuchacze kursu będą zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia. Podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub innego równorzędnego świadectwa ukończenia szkoły zawodowej,
 • świadectwa ukończenia liceum profilowanego,
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie,
 • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym,
 • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych.

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Chcesz wiedzieć więcej?