Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Trzy tytuły technika w 5 lat – zawodowa roszada dla ambitnych

Planowany termin uruchomienia kursu to styczeń 2022 r. Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań do sekretariatu szkoły. Wzór podania dostępny niżej.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) stwarzają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Umożliwiają one zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w czasie krótszym niż w szkole. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia (zajęcia w godzinach popołudniowych, także w soboty, możliwość organizacji części zajęć teoretycznych w formie e-learningu itp.)

Szczegółowo warunki, organizację i tryb prowadzenia KKZ (oraz innych form kształcenia ustawicznego) określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Nauka na KKZ jest bezpłatna!

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej, możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:

 • szkoła podstawowa – w tym dawna, 8-letnia szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • zasadnicza szkoła zawodowa,
 • szkoła branżowa I oraz II stopnia
 • technikum,
 • liceum ogólnokształcące,
 • wyższa uczelnia

Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji.  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat zawodowy (daje on uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej) .
Zdobycie wszystkich kwalifikacji  składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia  (wykształcenie średnie) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu i dyplomu technika w danym zawodzie.
Na kwalifikacyjnych kursach istnieje  możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami itp.).

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Absolwenci uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • po zdaniu egzaminu zawodowego (jest przeprowadzany w szkole, nieodpłatnie) możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego
 • dodatkowe kwalifikacje zawodowe, możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zwiększenie szans przy poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy

 

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Istnieje także możliwość równoległego uzupełniania wykształcenia ogólnego w naszym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Jako Szkoła posiadamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, bardzo wysoką zdawalność na egzaminach zawodowych, sprawdzoną kadrę nauczycielską i odpowiednie zaplecze technodydaktyczne.

Rekrutacja na Wydział dla Dorosłych w roku szkolnym 2021/2022

Nabór na KKZ trwa cały rok, przy czym rozpoczęcie zajęć na dany kurs ma miejsce w miesiącu wrześniu, pod warunkiem zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób). W przypadku braku wymaganej do rozpoczęcia kursu liczby osób, istnieje możliwość uruchomienia takiego kursu także od miesiąca stycznia kolejnego roku.

Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2020/2021 na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

 1. Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją do 20 sierpnia 2021 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w dniu 23 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00.
 3. Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z podaniem najmniejszej liczby punktów uprawniających do przyjęcia lub podanie informacji o wolnych miejscach w dniu 23 sierpnia 2021 r. do godz. 13.30.
 4. Postępowanie uzupełniające od 24 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.
 5. Ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w dniu 30 sierpnia 2021 r.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym to:

 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (druk do pobrania również w sekretariacie szkoły),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, w którym wyodrębniona jest dana kwalifikacja (skierowanie na badania – odbiór w sekretariacie od 20 sierpnia 2021 r.).

Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły, pokój nr 18 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.00.

Zwolnienie z części zajęć

Słuchacze kursu będą zwalniani z obowiązku nauki tych treści kształcenia, które opanowali już w ramach wcześniejszych etapów kształcenia. Podstawą tego zwolnienia będzie  posiadanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub innego równorzędnego świadectwa ukończenia szkoły zawodowej,
 • świadectwa ukończenia liceum profilowanego,
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie,
 • zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym,
 • zaświadczenia o ukończonym kursie umiejętności zawodowych.

W każdym przypadku kwestie zwolnienia z części zajęć będą rozpatrywane indywidualnie. 

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Chcesz wiedzieć więcej?