Każdy uczeń jest zobowiązany do odbycia praktyk, które wdrożą go w realia wykonywanego zawodu. Główny cel praktyk to przede wszystkim sprawdzenie wykorzystania zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy w praktyce, a także rozwinięcie umiejętności oraz wiedzy w danym obszarze zawodowym. W szkole uczeń może sam wskazać pracodawcę.

Istnieje również bank firm, z którymi szkoła od lat intensywnie współpracuje. 

Organizujemy także płatne staże zawodowe, w tym zagraniczne. Nasi uczniowie często odbywają praktykę u pracodawców, którzy objęli patronatem klasy w poszczególnych zawodach lub ściśle z nami współpracują. Są to m.in.: Krajowa Izba Doradców Podatkowych,  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Opole, Agencja Reklamowa STER, OPTA DATA, X Opolska Brygada Logistyczna, LKW WALTER.

Uczniowie klasy logistycznej na prakyykach zawodowych w firmie logistycznej.

Procedury praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

 1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego.
 3. W przypadku organizowania praktyk w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających praktyki.
 4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
 5. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów powyżej 16 lat – 8 godzin.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż 12 godzin przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania.
 7. Praktyki zawodowe organizowane są w różnego rodzaju instytucjach i zakładach pracy, indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz na terenie szkoły wg możliwości i zapotrzebowania.
 8. Podstawą organizowania praktyk jest umowa o praktyczną naukę zawodu zawierana między szkołą a zakładem pracy wg obowiązującego wzoru.
 9. Zakład pracy przyjmujący praktykantów zobowiązany jest do zapewnienia warunków do realizacji praktyki. Warunki te powinny uwzględniać przede wszystkim:
 • odpowiednią do potrzeb programowych wewnętrzną strukturę organizacyjną,
 • zgodność kierunku produkcji z kierunkiem kształcenia,
 • odpowiednie technologicznych potrzeb produkcji wyposażenia w nowoczesne maszyny i urządzenia,
 • dobra organizacja pracy,
 • możliwość wdrażania postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego,
 • odpowiednie warunki socjalno-bytowe.
 1. Szkoła kierująca uczniów na praktykę:
 2. a)nadzoruje realizację programu praktyki,
 3. b)współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę,
 4. c)zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. d)nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne w danej klasie opracowuje tematykę praktyk i może prowadzić jej hospitację,
 6. e)przed odejściem na praktykę kierownik szkolenia praktycznego organizuje odprawę szkoleniową z uczniami poświęconą omówieniu warunków praktyki.

Obecność uczniów na odprawie jest obowiązkowa.

Na odprawie należy:

 • dokonać ogólnej charakterystyki zakładów, w których uczniowie będą odbywać praktyki,
 • omówić program praktyki,
 • zapoznać uczniów z zasadami bhp, wymogami dyscypliny pracy,
 • omówić dokumentację, jaką uczeń ma prowadzić w związku z odbywaniem praktyki,
 • poinformować uczniów, że w przypadku nie wywiązywania się zakładu pracy z warunków zawartych w umowie winni są oni niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
 1. Podmioty przyjmujące uczniów na praktykę:
 2. a)zapewniają warunki materialne do realizacji praktyki zawodowej, w szczególności:
 • stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną uwzględniające wymagania bhp,
 • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych,
 1. a)wyznaczają opiekunów praktyk zawodowych,
 2. b)zapoznają uczniów z organizacją pracy regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bhp,
 3. c)współpracują ze szkołą,
 4. d)powiadamiają szkołę o naruszeniu przez ucznia przepisów bhp lub regulaminu pracy.
 5. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 6. Uczeń ma obowiązek potwierdzenia skierowania na praktykę w zakładzie pracy, instytucji przedłożenia do kierownikowi szkolenia praktycznego.
 7. Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład potwierdza jej odbywanie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji, w której zamieszcza również ocenę wyników uzyskanych przez praktykanta.
 8. Nadzór pedagogiczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawują:
 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektor
 • kierownik szkolenia praktycznego
 1. Głównym celem nadzoru pedagogicznego jest ocena realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego:
 • realizację tematyki praktyk
 • obejrzenia miejsca pracy uczniów pod kątem bhp
 • prowadzenie przez ucznia dokumentacji
 • aktywizacja praktykantów.

Po zakończeniu praktyki kierownik szkolenia praktycznego organizuje jej zaliczenie, które powinno uwzględniać zakładową ocenę praktykanta, dokumentację prowadzoną przez ucznia. Zaliczenie może mieć formę egzaminu ustnego lub może być dokonane na podstawie wpisów i ocen w dzienniku praktyk.

Wicedyrektor mgr inż. Remigiusz Janik, koordynator praktyk zagranicznych
Wicedyrektor mgr inż. Remigiusz Janik- koordynator praktyk zawodowych, tel.77 4536641 wew.20