Technik rachunkowości

Zawód księgowego zawsze był i będzie ceniony. Każda firma potrzebuje dobrych, wykwalifikowanych księgowych. Ten zawód to strzał w dziesiątkę i pewne zatrudnienie!

Zdawalność na egzaminie zawodowym / styczeń 2021
AU.36 Prowadzenie rachunkowości 97%

Dla kogo rachunkowość?

Większość osób, które posiadają zdolności analityczne, typowo ścisły umysł wybiera kierunki związane z zarządzaniem, finansami. To idealny kierunek dla osób dokładnych oraz skrupulatnych, które bez problemu zajmą się rozliczeniami, analizami i sprawozdaniami finansowymi.  Jeśli lubisz statystyki, a dokładność to Twoje drugie imię, warto spróbować swoich sił w tym zawodzie.

Czego się nauczysz w technikum?

W szkole poznasz reguły mikroekonomii i makroekonomii, a także zasady rozliczania wynagrodzeń. Nauczysz się także prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizowania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej. Dodatkowo, poznasz różne metody kalkulacji kosztów. 

PLAN LEKCJI TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI - przedmioty zawodowe teoretyczne:

podstawy ekonomii i statystyki, finanse przedsiębiorstw, kadry i płace, rachunkowość, język obcy zawodowy.

PLAN LEKCJI TECHNIKIA RACHUNKOWOŚCI - przedmioty zawodowe praktyczne:

pracownia kadrowo-płacowa, pracownia statystyki, pracownia analiz ekonomiczno-finansowych, pracownia rachunkowości.

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK RACHUNKOWOŚCI uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych:

EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wycenianie składników aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenie analizy finansowej.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, biura rachunkowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
Po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania?

Zadzwoń 77 453 66 41
Napisz