Technik ekonomista

Kierunek kształcenia z największą tradycją w Ekonomiku. W szkole od wielu lat działa mini-przedsiębiorstwo. Absolwenci Ekonomika znajdują zatrudnienie w niemal w każdym sektorze gospodarki. 

Zdawalność na egzaminie zawodowym / styczeń 2021
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 98%
Zdawalność na egzaminie zawodowym / styczeń 2021
AU.36 Prowadzenie rachunkowości 97%

Czym zajmuje się ekonomista?

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Ekonomista odpowiedzialny jest za wykonywanie prac biurowych w jednostkach organizacyjnych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na posiadane umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych rozwiązań. 

Czego się nauczysz w technikum?

Przede wszystkim nauczysz się jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Dodatkowo, poznasz najważniejsze przepisy prawa cywilnego, gospodarczego oraz przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Krok po kroku poznasz tajniki sporządzania biznesplanu i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

PLAN LEKCJI EKONOMISTY - przedmioty zawodowe teoretyczne:

elementy prawa, podstawy ekonomii i statystyki, ekonomika, finanse przedsiębiorstw, kadry i płace, język obcy zawodowy.

PLAN LEKCJI EKONOMISTY - przedmioty zawodowe praktyczne:

pracownia ekonomiczna, pracownia kadrowo-płacowa, pracownia analiz ekonomiczno-finansowych, pracownia technik biurowych i statystyki, praktyki zawodowe.

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK EKONOMISTA uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych: 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku, sporządzanie biznesplanu.

EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, urzędy administracji
publicznej rządowej i samorządowej, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, banki, oddziały lub jednostki terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Praktyki można organizować we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy szkoły – dysponujemy bazą pracodawców. 

+ MOŻESZ ZYSKAĆ JESZCZE WIĘCEJ!

Po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, psychologiem.

Umów się na spotkanie

Kontakt